വിടരുന്ന പൂമൊട്ട്:അമ്മ മദർ തേരേസ

ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈയിലുളള ഒരു ചെറിയ പെൻസിൽ മാത്രമാണ്.അവിടുന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു അവിടുന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു. അവിടുന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയുന്നു. പെൻസിലിന്റെ മുന ചിലപ്പോൾ ചെത്തി മൂർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.അതു വേദന ഉളവാക്കും

Published by riyatom012029940ae6

writing makes me so happy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: