വിടരുന്ന പൂമൊട്ട്:അമ്മ മദർ തേരേസ

ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈയിലുളള ഒരു ചെറിയ പെൻസിൽ മാത്രമാണ്.അവിടുന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു അവിടുന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു. അവിടുന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയുന്നു. പെൻസിലിന്റെ മുന ചിലപ്പോൾ ചെത്തി മൂർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.അതു വേദന ഉളവാക്കും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s