ഭാരത സഭയുടെ അമ്മ മരം=article by Riya

ഭാരത സഭയുടെ അമ്മ മരം,ചരിത്ര താളുകളിൽ വിശുദ്ധിയുടെ കാൽവരിയിൽ നടന്നു നീങ്ങി. സഹനങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹ ത്തിലൂടെ ഈശോയുടെ തിരു ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയ വി.അൽഫോൻസാമ്മ.

1910 ആഗസ്റ്റ് 19 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആർപ്പൂകരയിൽ വിശ്വാസ ദീപം തെളിഞ്ഞു.മാമോദീസ എന്ന വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം നൽകപ്പെട്ടു.ബാലൃം മുതൽ കൗമാരം വരെ ഈശോയോട് ചേര്‍ന്ന് നിൽക്കുവാൻ ദിവൃനാഥനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഓരോ നിമിഷം അമ്മ ധ്യാനിച്ചു.

ഓരോ ആത്മീകതയും അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതൃശയുടെ നെറുദീപം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അമ്മയുടെ ജീവിത ത്തിൽ അത് ഏറ്റവുമധികം അന്വർതഥമാ ക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് വി. ഫ്രാന്‍സീസ് അസീസിയുടെയും,വി. ക്ലാരയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു.ആ ദർശനങ്ങളിൽ വി. അമ്മക്ക് ചൈതന്യത്തിന്റെ തേജസ്സോടെ ജീവിക്കാനുളള കൃപ ലഭിച്ചു.

വിശുദ്ധരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.ടി.ടി. മുണ്ട ക്കൽ സാറിന്റെ “അൽഫോൻസാമ്മ കഥ പറഞ്ഞാൽ” എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചപ്പോൾ അത്യധികം പ്രചോദനമാണ് ലഭിച്ചത്.

അപരനിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടു തുടങ്ങി.ദൈവസാന്നിദ്ധൃം തൊട്ടറിയിച്ചു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കി.”അൽഫോൻസാമ്മ കഥ പറഞ്ഞാൽ” എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ അമ്മയേ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും,അമ്മയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും,അമ്മയുടെ ജീവിതം എന്തു കൊണ്ട് നമ്മളിലും പ്രാപതമാക്കികൂടാ എന്നുളള ചിന്തകൾ ഓരോ വായനക്കാരിലും എത്തിക്കാൻ ഗ്രന്ഥകാരന് കഴിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പ്രശസ്തമാകുന്നത്.

ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും കാലത്തിനധീനമായി ജീവിച്ചവൾ. ജന മനസ്സുകളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന പുണൃത്മാവ്.ജീവിതത്തെ പ്രാർതഥനയാക്കി,സഹനങ്ങളെ സ്നേഹമാക്കി.

അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പാതകളിലെ ഒരു വെളിച്ചമാണ് സഹനം.ആ സഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ തുറന്ന് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയ ഭാരതത്തിലെ പുണൃത്മാവാണ് നമ്മുടെ അൽഫോൻസാമ്മ.

ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ സഹനത്തിന്റെ തീ ജ്വാല വഹിക്കാനുളള കഴിവ് യുവജനങ്ങൾ ക്കില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈശോയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും.ഈശോയേ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ സങ്കടം തന്നത്??ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവാലയത്തിൽ മുടങ്ങാതെ പോയി. നേർച്ചകാഴ്ചകളെ അർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് മാത്രം എന്തിനീ സങ്കടങ്ങളും,ആകുലതകളും തരുന്നുവെന്ന്.

എന്നാൽ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പ്രാർതഥനകളിൽ ഓരോ ദിവസവും സഹനങ്ങളെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ശൈലിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സങ്കടം നൽകാതിരുന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നൽകിയില്ല എന്ന് ആവിശൃപ്പെട്ട് സഹന ങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരമ്മയേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

മരണത്തിന്റെ വാതിൽകൽ മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോഴും വികാരി അച്ചനോട് അമ്മ ആവിശൃപ്പെട്ടത് “ഞാൻ ഏറ്റവും വേഗം മരിക്കുവാൻ പ്രാർതഥിക്കട്ടെയെന്നാണ്

നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാകണം ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന സഹനങ്ങൾ അത് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമാണ് പ്രതിജ്വലിക്കുന്നത്.സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഈശോയുടെ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നു.

ഇന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ചിന്തയാണ്.സമ്പത്തും പദവിയും അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ നിലവാരങ്ങൾ. വളരുന്ന തലമുറയിൽ ആഗ്രഹങ്ങളും അതൊടോപ്പം വളരുന്നു. ഇന്ന് നാം കലക്ടർ,എൻജിനിയർ,ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വി. അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ആഗ്രഹം വെറുമൊരു ഗോതമ്പുമണിയായും,മുന്തിരിപഴമായും തീരുവാനായിരുന്നു..അതിനാൽ തന്നെ ഈശോ അവളെയും സ്നേഹിച്ചു.

“മുന്തിരിപഴങ്ങൾ ചക്കിലിട്ട് ഞെക്കി ഞെരിച്ച് കളയുമ്പോൾ വീരൃമുളള വീഞ്ഞായി മാറുന്നു”

അൽഫോൻസാമ്മയുടെ വാക്കുകളാണിവ.ഈ വാക്കുകൾ യുവജന ങ്ങളെ നിങ്ങളോടുളളതാണ്.ആ മുന്തിരി പഴമാകാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കണം എങ്കിലേ വീരൃമേകിയ പ്രതൃശയുടെ നിറദീപം നമ്മളിലേക്ക് പടരുകയുളളു.അതിനാൽ നമുക്കും പ്രാർതഥിക്കാം.

“കർത്താവേ എനിക്കും സഹനങ്ങൾ തരേണമേ,സഹിക്കുവാനുളള ശക്തി തരേണമേയെന്ന്”

By Riya

29/8/2019

Published by riyatom012029940ae6

writing makes me so happy

2 thoughts on “ഭാരത സഭയുടെ അമ്മ മരം=article by Riya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: