Positive Day

നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അവസ്ഥയിലും നിലവാരത്തെിലും നിന്നാണ് ചുറ്റുപാടുമുളള കാരൃങ്ങളെ വിലയിരുത്താറുളളത്.എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്കന്റ് ചിന്തിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും വൃതൃസ്തരാണെന്നും അവർക്ക് അവരവരുടെ നിലയിലും നിലവാരത്തിലും മാത്രമേ കാരൃങ്ങൾ ചെയുവാൻ കഴിയുകയുളളു എന്നുളള അടിസ്ഥാന കാരൃം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം, ക്ഷമ, പരിഗണന എന്നീ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s